Teori & metode

Vores teoretiske fundament favner bredt og dybt. Vi tror nemlig på teorier som en brik, som kan løse op for noget, men ikke det hele. Vi har igennem vores arbejdsliv set, at sammenhængskraften af teorier og metoder gør den største forskel, når teori og praksis mødes.  

Dyk ned i Ex3 People’s teoretiske fundament, som kan hjælpe dig til at forstå tidens paradigme. 

Vi er inspireret af både gamle og
nye teorier & metoder

Det er både en (op)gave og udfordring at være en del af vores tid, hvor vi forsker og beskriver. Kompleksiteten stiger i takt med, at ny viden og nye perspektiver sættes i spil.

Vi er optaget af det paradigmeskifte, der har påvirket menneskeheden de seneste 20-30 år. Et paradigmeskifte, som kræver et helhedsorienteret, flerdimensionelt og integrativt perspektiv. Det kalder på indstilling til omstilling for at skabe fremtidssikrede løsninger og liv for mennesket og planeten.

– og derfor også kalder på en vågenhed i organisationer og virksomheder.

Verden - Ydre Profleksion

At forholde sig til VERDEN – og lade VISDOM danne dig. 
VERDEN OG VISDOM: Vær i tillid til noget større.

MASK-modellen
Integrativ perspektiv
Integrativ perspektiv

Vi er inspireret af et flerdimensionelt og integrativt perspektiv, som er en helhedsorienteret tilgang, der samler teori og praksis. Dette perspektiv hjælper til at forstå valgmuligheder, opnå bedst mulig fleksibilitet og rummelighed, så vi bedst muligt kan indfri mål og udnytte potentiale.
inspireret af Kim Wilber mfl

Helhedsorienteret
Helhedsorienteret

Vi har en helhedsorienteret tilgang i alle vores modeller, værktøjer og processer. Det betyder, at vi mener at alt hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Så for at løse udfordringer, må vi både have øje for detalje, helhed og sammenhæng.

Det nye paradigme
Det nye paradigme

Vi står midt i et stort paradigmeskifte, som kalder på altafgørende omstillinger. Omstillinger i den måde vi tænker, den måde vi agerer på, den måde vi behandler os selv, hinanden og kloden på. Grøn omstilling og bæredygtighed er bare en lille del af dette.
med inspiration fra Kate Raworth

Kultur
Praksis teori
Kultur
Praksis teori

Det praksisteoretiske kulturbegreb handler om at kultur er noget vi gør. Det er både en måde at forstå kultur, samt en metode til at indkredse og respektere forskelle og ligheder mellem praksisser. Dermed et godt udgangspunkt for interkulturel kommunikation.
inspireret af Amy Edmondson

 MASK-modellen
Integrativ perspektiv

Helhedsorienteret

Det nye paradigme

Kultur
Praksis teori

Interaktion - Indre Profleksion

At kunne være i INTERAKTION – og lade MISSIONEN guide dig
INTERAKTION OG MISSION: Vær i bevidst konstant bevægelse

Evolutions psykologi
Evolutions psykologi

Den psykologiske retning, der studerer menneskets adfærd. Udgangspunktet er hvordan bestemte psykologiske mekanismer og adfærdsmønstre har udviklet sig og som har givet særlige fordele i forhold til tilpasning til omgivelserne og overlevelse.
inspireret af Robert Kegan og Harari m.fl.

Adfærdspsykologi
Adfærdsisbjerget
Adfærdspsykologi

Adfærdspsykologi handler om at være observerende på menneskers adfærd. Adfærdsdesign er kunsten at kunne ændre menneskers adfærd, baseret på evidensbaserede indsigter og mennesker måde at træffe beslutninger på. De to ting kobler vi.
inspireret af Daniel Kahneman, Morten Munster, Anette Prehn

Konstruktivistisk tilgang
Konstruktivistisk
tilgang

Konstruktivisme er en opfattelse indenfor samfundsvidenskab, som beskriver hvordan vi opfatter og konstruerer verden. Denne teoretiske tilgang er under konstant konstruktion.
inspireret af Jean Piaget

Transformativ læring
Transformativ læring

Transformativ læring kan defineres som den proces, hvorved vi omdanner problematiske referencerammer, antagelser og forventninger, så de bliver mere omfattende, indsigtsfulde, fordumsfri, reflekterende og følelsesmæssigt åbne for forandringer.
Inspireret af Mezeirow

Evolutions psykologi

Adfærdspsykologi
Adfærdsisbjerget

Konstruktivistisk tilgang

 MASK-modellen
Integrativ perspektiv

Samfund - Ydre Profleksion

At forholde sig til SAMFUND – og lade VIDEN danne dig
SAMFUND OG VIDEN: Vær i respekt for tidens udvikling

Bæredygtighed
Bæredygtighed

Sikring af holdbare positive resultater uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag, fx miljø eller resurser. Vi forholder os til bæredygtighed i et bredt perspektiv. People, planet, profit er således pejlemærker, når vi hos Ex3 taler om bæredygtighed.
Inspireret af FN's Verdensmål

Doughnut Economi
Doughnut Economi

Doughnut Economi er en model for en bæredygtig økonomisk udvikling, hvor der arbejdes med syv principper for fremtidig økonomi i verden, i samfundet og i organisationerne. Denne model sætter rammer for, hvordan økonomien skal tilgodese bæredygtighed og menneskelig velfæld.
inspireret af Kate Raworth

Værdibaseret tilgang
Værdibaseret tilgang

Med en værdibaseret tilgang stræbes der efter at binde vision, mission og værdier sammen med strategien, arbejdsprocesser, ledelsesstil og handlinger. Gennem værdierne skabes der et fundament til kultur, samt hvordan vi som mennesker relaterer.

Positiv Psykologi
Positiv Psykologi

Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion, det vil sige videnskaben om hvad der skal til, for at mennesker har det godt og klarer sig godt.
inspireret af Hans Henrik Knoop

Bæredygtighed

Doughnut Economi

Værdibaseret tilgang

Positiv Psykologi

Identifikation - Indre Profleksion

At kunne forene sig med sin IDENTIFIKATION – og lade MENNESKESYN guide dig
IDENTIFIKATION OG MENNESKESYN: Vær i forening af fællesskab og ego

Neuro-linguistisk-programming
NLP

NLP er forkortelse af Neuro Ligvistisk programering. NLP tager udgangspunkt i, at menneskets hjerne gennem oplevelser og sprog programmeres til mere eller mindre hensigtsmæssige mønstre, som, har indflydelse på, hvordan vi tænker og handler.

Fixed & growth mindset
Fixed & growth mindset

Denne teori beskriver to grundlæggende forskellige syn på evner og udviklingsmuligheder. Med et Fixed Mindset er evner og talenter medfødte. Med et Growth Mindset kan evner udvikles, og fejl ses som læring og en naturlige vej til mestring. (Inspireret af Carol Dweck)

Marslows pyramide
Maslows behovspyramide

Modellen beskriver fem behov, som mennesket altid har stræbt - og altid vil stræbe - efter at udfylde i livet. Den strækker sig fra de grundlæggende fysiske behov, til de mere selvrealiserende behov, hvor der bliver overskud til udvikling.

Barrets 7
bevidsthedsniveauer

Med Barrets bevidsthedsmodel udbygges Maslows behovspyramide til 7 bevidsthedsniveauer. Modellen i sig selv er evolutionær og fungerer som rammesætning for forståelsen af udviklingen af både individuelle og kollektive bevidsthedsniveauer. (Inspireret af Richard Barret)

Neuro-linguistisk-programming

Fixed & growth mindset

Barrets 7 bevidsthedsniveauer

Marslows pyramide

Organisation - Ydre Profleksion

At forholde sig til ORGANISATION – og lade VILJESTYRKE danne dig
ORGANISATION OG VILJESTYRKE: Vær i kontakt med den kollektive bevidsthed

Tuckman
Tuckman

Tuckmans model for teamudvikling arbejder med 4 faser: forming, storming, norming og performing. Modellen beskriver den udvikling et team gennemgår, og hvordan de møder udfordringer, tackle problemer, finde løsninger, planlægge arbejde, levere resultater og vokser sammen.
Tuckman's teori omkring gruppeudvikling

Teaming
Teaming

Teaming er en social kompetence, og hvis man mestrer den, kan den være med til at skabe en ‘bidragskultur’, hvor alle kommer på banen med deres viden og kunnen. Teaming teorien er højaktuel, da den bl.a. sætte fokus på tværfagligt teamarbejde og distanceteams. (Inspireret af Amy Edmonson)

Væredygtighed
Væredygtighed

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed. Med det skabes bevidsthed bag ved ens handlinger. Det vil sige, at den indre omstilling går hånd i hånd med den ydre omstilling. Som supplement til FN’s Verdensmål er der udviklet 9 væredygtighedsmål. Inspireret af Center for Væredygtighed

Joharis vindue
Joharis vindue

Joharis vindue er en velkendt model og et værktøj udviklet af psykologer til at forbedre kommunikation, teamwork, feedback og konflikthåndtering. Det er med til at give dig en bedre forståelse af dig selv og de mennesker, som du kommunikerer med.

Tuckman

Teaming

Væredygtighed

Joharis vindue

Navigation - Indre Profleksion

At kunne være i NAVIGATION – og lade MENTALITET guide dig
NAVIGATION OG MENTALITET: Vær i dit hjerte og gør en forskel

Psykologisk tryghed
Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed kan beskrives som ”tilliden i rummet”. Tillid som skaber en tryghed til at tage interpersonel risiko, ved at tale åbent, dele idéer og bekymringer samt stille spørgsmål. Med psykologisk tryghed skabes der en kultur hvor medarbejdere tør udfolde sig. (Inspireret af Amy Edmonson)

Akkomodativ læring
Akkomodativ læring

Akkomodativ læring drejer sig om en hel eller delvis omstrukturering af allerede mentale skemaer. Denne læring sker, når påvirkningerne fra omgivelserne ikke kan indpasses i de allerede eksisterende mentale strukturer og mønstre. (Inspireret af Illeris)

FLOW mentality
FLOW mentality

Flow kan defineres som en tilstand af selvforglemmende opslugthed af en aktivitet, der fuldstændig lægger beslag på opmærksomhed og giver en fornemmelse af uanstrengt. Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke. Inspirerert af Mihaly Csikszentmihalyi

Empowerment
Empowerment

Empowerment er, når et menneske bliver styrket i sin handleevne, kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker levevilkår og muligheder. Det er processen fra afmagt eller disempowerment til større grad af magt over egne livsvilkår. (Inspireret af Poulo Freires idéer)

Akkomodativ læring

FLOW mentality

Empowerment

Psykologisk tryghed

Vi glæder os til at byde dig indenfor i dette univers af teorier omsat til praksis, metoder og værktøjer let omsættelig til udvikling i din hverdag.  

Modtag nyheder og inspiration fra Ex3 People